Autor: Justyna

Podstawa programowa

Pracując z uczniem z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym obowiązuje nas podstawa programowa dla uczniów i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjum. Mając podstawę programową i zalecenia zawarte w orzeczeniu wydanym przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną możemy opracować dla każdego z uczniów IPET (Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny). Każdy IPET powinien być zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i zaakceptowany przez rodziców/ opiekunów prawnych dziecka do realizacji. podstawa programowa dla uczniów z upo um....

Read More

Pomoc do utrwalenia liter p, b, d, g

Powycinaj elementy na obrazku, a następnie prosimy dziecko, aby układało kółko i prostokąt w taki sposób, aby przypomniało litery b, p, g lub d. Również to ćwiczenie jest bardzo dobre na kształtowanie  orientacji przestrzennej. Przykładowe polecenie: Połóż prostokąt z lewej strony kółka w taki sposób, aby kółko było  na dole. Jaką literę Tobie to przypomina?                 Do...

Read More

"Sposób na trudne dziecko"

W każdej klasie jest dziecko, które ma problemy z koncentracją i przestrzeganiem obowiązujących zasad. Wymagają one od nas zdecydowanie więcej czasu i uwagi niż dzieciom, które nie sprawiają nam kłopotów. Zastanawiamy się wówczas co mamy robić, aby im pomóc         i odnaleźć się w klasie lekcyjnej. Warto w tedy sięgnąć po książkę Artura Kołakowskiego i Agnieszki Pisuli „Sposób na trudne dziecko” wydaną przez wydawnictwo GWP. Książka to praktyczny poradnik dla nauczycieli i rodziców, dlatego jej forma pozwala na odnalezienie interesujących tematów i przykładów. Pokazuje ona proste  i skuteczne metody, techniki pracy z dziećmi mającymi problemy z przestrzeganiem zasad i norm...

Read More

Projekt Rozporządzenia MEN w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

Trafił do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt zmian w Rozporządzeniu MEN w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania  dzieci i młodzieży. Celem wprowadzonych zmian jest, jak najlepszego zapewnienia realizacji kształcenia i wychowania  na odpowiednim etapie edukacyjnym dzieciom i młodzieży dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz  możliwości psychofizycznych uczniów. „”Projekt rozporządzenia zawiera rozwiązania doprecyzowujące i porządkujące wcześniejszy stan prawny, uwzględniające zmiany legislacyjne w systemie oświaty, jakie miały miejsce w ostatnich latach oraz uwzględniające doświadczenie płynące z praktyki organizowania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania.W projekcie zrezygnowano z powtarzania regulacji zawartych w innych...

Read More

Ruchomy Pajac

Na samym początku  dziecko koloruje wszystkie elementy pajaca , aby były kolorowe i wesołe. Następnie pokolorowane elementy wycina najdokładniej, jak  potrafi. Odwraca elementy  na stronę nie pokolorowaną i poprzykleja taśmą klejącą na brzegu każdego elementu- sznurki długości około 3 cm. Po odwróceniu mamy gotowego pajaca z ruchomymi elementami. Elementy pajaca do pokolorowania i wycięcia...

Read More

Najnowsze komentarze

    Archiwa