Category Archives: Akty Prawne

„Jestem nowy w szkole”- kilka rad dla nauczycieli rozpoczynających pracę

Początki w pracy są trudne dla każdego niezależnie gdzie ją rozpoczynamy. Mam nadzieje, że tym wpisem rozjaśnię początkującym w naszym zawodzie kilka spraw.

Rozporządzenie w w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

24 lipca 2015 r. Pani Minister Edukacji Narodowej podpisała Rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, które zaczyna obowiązywać od dnia 1 września 2015 r z wyłączeniem §7 ust. 2- 6, które zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2016 r.

Zmiana w Rozporządzeniu MEN w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

29 grudnia 2014 r. Pani  Minister podpisała zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, w którym to w szkoły otrzymują możliwość wprowadzenia języka migowego. Istotna zmiana dotyczy również edukacji wczesnoszkolnej,

Zasiłek na zagospodarowanie dla nauczycieli

Zasiłek na zagospodarowanie  jest przyznawany nauczycielom, którzy spełniają następujące warunki:

– uzyskali stopień nauczyciela kontraktowanego w ciągu dwóch lat od dnia rozpoczęcia pracy w szkole,

– nauczyciel  nie może być zatrudniony w wymiarze mniejszym niż połowa obowiązkowego wymiaru pracy,

Dodatki dla nauczycieli- kiedy i jaki się należy.

Rozmawiając ostatnio z nauczycielem, który w tym roku szkolnym podjął prace w szkole doszłam do wniosku, że warto naświetlić kiedy i jaki dodatek nam przysługuje w pracy.  

Podpisane rozporządzenia

Pani Minister MEN w dniu 28 sierpnia podpisała 3 nowe rozporządzenia:

1. Rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji środków towarzyszących, które służą zapewnieniu skutecznego wykonania programu „owoce i warzywa w szkole” – co ważne wprowadzone rozporządzenie nakłada obowiązek realizowania co najmniej dwóch działań w semestrze wykraczających poza treści zawarte w podstawie programowej. W ustalonym katalogu przez Panią Minister zawarte są następujące działania:

Zajęcia Rewalidacyjno- Wychowawcze

Zajęcia z dziećmi i młodzieżą  z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim noszą nazwę zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze, które są organizowane ściśle według Rozporządzenia MEN  w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Ocena opisowa

Nowelizacja Ustawy o Systemie Oświaty przyniesie zmiany w ocenie opisowej uczniów klas I- III.0010040782P-1280x1920  Obecnie ocena opisowa jest sporządzana dwa razy do roku, natomiast oceny bieżące to ustalone symboliki określone w statucie szkoły. 

Awans zawodowy

Awans zawodowy dla nauczycieli to dla większości z nas duże przeżycie – zwłaszcza egzamin. Aby rozpocząć awans warto byłoby zapoznać się z Rozporządzeniem MEN dotyczącego uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczyciela z dnia 26 marca 2013 r.

Podstawa programowa

Nauczycieli pracujących z uczniami z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym obowiązuje Podstawa Programowa dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym  lub znacznym w szkołach podstawowych  gimnazjum z dnia 27 sierpnia 2012 roku

podstawa programowa dla uczniów z upo um. umiarkow.