Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny

Zbliż się początek roku szkolnego i większość nauczycieli pracujący z uczniami z upośledzeniami umysłowymi w stopniu umiarkowanym, znacznym  oraz  głębokim zaczęło pisać IPET -y. Natomiast nauczyciele, którzy dopiero co zaczynając pracę na pewno się zastanawiają od czego zacząć.

Pisząc IPET musimy pamiętać o obowiązujących aktach prawnych oraz zaleceniach wydanych do pracy z dzieckiem przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną, które są podstawą do opracowania popranego IPET-u. Nie jest nigdzie określone jak ma wyglądać IPET, ale jest co powinien zawierać. Każdy poprawnie napisany IPET powinien zawierać następujące elementy:

1. Informację dla kogo jest przeznaczony IPET – wystarczy jedno krótkie zdanie.

2. Datę wdrożenia IPET-u.

3. Metryczka ucznia, czyli imię i nazwisko ucznia oraz wiek i klas do której chodzi bądź jest przypisany.

4.  Liczba godzin przeznaczona na realizację programu.

5. IPET powinien być podany opinii Rady Pedagogicznej placówki oświatowej do której uczęszcza i zaopiniowany przez nią do realizacji. Również rodzice powinni zostać zapoznani z IPET-em ( poniżej załączę przykładowe moje IPET-y i będzie pokazane jak  to uwzględnić).

6. Informacje w oparciu o co został opracowany IPET dla danego ucznia i tutaj musimy uwzględnić: Podstawę Programową, właściwe Rozporządzenia MEN (w przypadku typowego nauczanie indywidualnego- Rozporządzenie MEN w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży z dnia 18 września 2008 r.), analizę dokumentów tj orzeczenie wydane przez PPP, arkusza obserwacji z lat ubiegłych – jak są, Diagramów PAC  Gunzburga oraz wniosków do dalszej pracy opracowanych przez nauczyciela pracującego przed nami. W przypadku gdy zaczynamy pracę  z uczniem rozpoczynającym proces edukacyjny wiadomo, że nie będziemy mogli dokonać analizy arkusza obserwacji postępów ucznia oraz uwzględnić wniosków.

7. Rozkład zajęć . Bardzo dobrą formą jest tutaj tabelka, w której uwzględnimy, dzień, godziny trwania zajęć i musi koniecznie zawierać imię i nazwisko prowadzącego zajęcia, bo bywa tak, że udanego ucznia zajęcia prowadzi zajęcia więcej niż jedna osoba.

8. Krótka charakterystyka ucznia objętego zajęciami.

9. Cele ogólne realizowane w trakcie zajęć.

10. Cele szczegółowe realizowane podczas zajęć.

11. Działanie edukacyjne podejmowane w trakcie realizacji programu.

12. Proponowane metody pracy podczas realizacji programu.

13. Forma pracy z dzieckiem.

14. Materiały i środki dydaktyczne.

15.  Ocena postępów ucznia ( umieszczamy w tutaj w punktach wytyczne obejmujące ocenę postępów, czyli te rzeczy na które będziemy zwracać podczas sporządzania oceny ).

16. Ewaluacja

17 . Treści nauczania.

W przypadku, gdy zajęcia prowadzi więcej niż jedna osoba, program opracowuje zespół nauczycieli prowadzący zajęcia.

Każdy program musi być podpisany przez nauczyciela prowadzącego lub przez zespół nauczycieli.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *