Od pierwszego września następuje zmiana w awansach zawodowych nauczycieli. W tym poście nie zamierzam się skupiać na wymaganiach jakie nauczyciel musi spełniać na dany stopień, ponieważ są one dostępne w Rozporządzeniu MEN  w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli z dnia 26 lipca 2018 r. (rozporządzenie na dole wpisu) , tylko na założeniach technicznych całego awansu.

 

ROZPOCZĘCIE STAŻU

Staż rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia roku szkolnego jednak nie dłużej niż 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. Staż nauczyciela stażysty rozpoczyna się automatycznie z dniem nowego roku szkolnego, zaś nauczyciel kontraktowy  czy też  mianowany zobowiązany jest złożyć do dyrektora szkoły wniosek o rozpoczęcie stażu wraz z projektem planu rozwoju zawodowego nauczyciela. Taki wnioski są dostępne na stronach kuratorium oświaty lub poszukajcie w internecie.

DŁUGOŚĆ STAŻU

Według nowych przepisów prawnych ścieżka awansu zawodowego nauczycieli wydłużyła się  o 5 lat od obecnego czasu, czyli z 10 lat do 15 lat. Staż  nauczyciela stażysty wydłuż się z 9 miesięcy na 1 rok i 9 miesięcy, aby nauczyciel stażysta mógł dopełnić stażu w placówce musi być zatrudniony na okres minimum dwóch lat w danej placówce. W przydatku nauczycieli kontraktowych i mianowanych ubiegających się o stopień wyżej sam staż pozostaje bez zmian, ale przerwy między od nadania ostatniego  stopnia awansu do kolejnego stażu został wydłużony. Tak w przypadku nauczyciela kontraktowego staż będzie można rozpocząć po przepracowaniu w szkole 3 lat od nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, zaś w przypadku nauczycieli mianowanych po przepracowaniu 4 lat w szkole od nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Istnieje jednak możliwość skrócenia tej przerwy, ale tylko wówczas kiedy nauczyciel uzyskał wyróżniającą ocenę pracy.

Długość odbywania stażu może się wydłużyć  o czas trwania nieobecności nauczyciel w pracy, wówczas wtedy kiedy trwa ona nieprzerwanie dłużej niż 1 miesiąc spowodowana chorobą czy też urlopem innym niż wychowawczy lub  macierzyński.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Plan rozwoju zawodowego piszę się się w oparciu o rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego nauczycieli. W rozporządzeniu dla każdego stopnia z awansów znajdziemy wymogi jakie nauczyciel musi spełniać, aby przejść pomyślnie późniejszy egzamin lub postępowanie klasyfikacyjne.

Przypadku terminów to nauczyciel kontraktowy i mianowany oddaje projekt planu rozwoju zawodowego wraz z wnioskiem o rozpoczęcie stażu, ale niepóźnej niż 14 dni od rozpoczęcia zajęć, jak pisałam powyżej.  W  przypadku nauczyciela stażysty wygląda to inaczej, a mianowicie projekt oddaje w terminie 20 dni od rozpoczęcia zajęć.

Dyrektor po otrzymaniu planu rozwoju zawodowego ma 30 dni do zatwierdzenia go od dnia rozpoczęcia roku szkolnego. Dyrektor szkoły przed upływem tego terminu może nauczycielowi zwrócić plan do poprawy ze wskazaniem formie pisemnej zakresu naniesienia zmian. Nauczyciel zaś jest zobowiązany do niezwłocznej poprawy. Warto pamiętać, aby stosować się do zaleceń dyrektora, ponieważ nie naniesienie poprawek może spowodować nie przyjęcie przez dyrektora planu rozwoju zawodowego nauczyciela, co się przekłada na brak rozpoczęcia stażu.  Natomiast co do wzoru planu rozwoju zawodowego nauczyciela to  nie ma jednolitgo, dlatego też warto skorzystać z porad innych nauczycieli czy też samego dyrektora. Ja osobiście preferuje formę tabelki, bo jest przejrzysty.  Pisząc plan rozwoju nie skupiajcie się na szczegółowych zadaniach lepiej napisać  bardziej ogólnie, ponieważ później będzie Wam łatwiej realizowane zadania umieścić w sprawozdaniu, a nie będziecie musieli się ściśle go trzymać zwłaszcza przy tych długich stażach.

OPIEKUN STAŻU

Opiekun stażu  jest przydzielany po zatwierdzeniu planu rozwoju zawodowego nauczyciela przez dyrektora szkoły. Opiekuna stażu przydziela się nauczycielowi stażyście i kontraktowemu, zaś nauczyciel mianowany sam realizuje staż, ale to nie znaczy że nie może korzystać z porad i doświadczenia innych nauczycieli . Opiekunem stażu może być nauczyciel mianowany lub dyplomowany. Bardzo często dyrektor szkoły konsultuje z  nauczycielem odbywającym staż wybór opiekuna, ponieważ to właśnie podczas odbywania stażu najwięcej będzie z nim współpracował.

Opiekun stażu ma przede wszystkim pomóc nauczycielowi odbywającemu staż w prawidłowym realizowaniu zadań wynikających z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, jak również umożliwić nauczycielowi obywającemu staż uczestniczenie w prowadzonych przez siebie zajęciach. Szczegółowo zadani opiekuna stażu są opisane wymienionym wcześniej rozporządzeniu. Po zakończeniu stażu opiekun jest zobowiązany do przygotowania w terminie 7 dni od zakończenia stażu opinii dorobku zawodowego za okres stażu i przedstawić ją dyrektorowi szkoły.

EGZAMIN

Zanim przystąpicie do egzaminu należy napisać sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela i złożyć do dyrektora szkoły maksymalnie do 30 dni od zakończenia stażu. Dyrektor po otrzymaniu sprawozdania i oceny dorobku zawodowego od opiekuna stażu ( nauczyciel stażysta i kontraktowy) i po zasięgnięciu opinii rady rodziców w ciągu 21 dni musi dokonać oceny dorobku zawodowego nauczyciela odbywającego staż. Po uzyskaniu oceny dorobku oceny nauczyciel stażysta i kontraktowy składa wniosek o  postępowanie egzaminacyjne do odpowiedniego organu wraz załączoną potrzebną dokumentacją niezbędną do przeprowadzenia egzaminu. W przypadku nauczyciela mianowanego składa on wniosek o postępowanie kwalifikacyjne do organu sprawującego nadzór pedagogiczny według wytycznych zawartych w rozporządzeniu. Na złożenie wniosku nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy ma rok czasu od otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego, zaś nauczyciel mianowany ma 3 lata od momentu uzyskania pozytywnej oceny. Podczas składania wniosków należy pamiętać, że wniosek złożony do 30 czerwca umożliwia nam nadanie stopnia awansu zawodowego od 1 września, zaś złożenie wniosku do 31 października spowoduje, że nadanie stopnia awansu zawodowego nastąpi od nowego roku kalendarzowego.

To tyle co najważniejsze z awansu zawodowego. Wiele rzeczy praktycznych wychodzi w trakcie. Po przejściu wszystkich stopni awansu uważam, „że nie taki diabeł straszny jak go malują”. Wszystkie spotkania z komisjami wspominam pozytywnie. Tak mała rada to nie korzystajcie z gotowców , których jest pełno  w internecie.  Warto do tego podejść solidnie i napisać od początku do końca samodzielnie  w oparciu o obowiązujące rozporządzenie, dużo łatwiej i przyjemniej przebiega spotkanie z komisją. Życzę powodzenia wszystkim, którzy rozpoczynają staż.