Rozmawiając ostatnio z nauczycielem, który w tym roku szkolnym podjął prace w szkole doszłam do wniosku, że warto naświetlić kiedy i jaki dodatek nam przysługuje w pracy.  

Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi  w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy przepracowany rok poczynając od czwartego roku pracy. Dodatek za wysługę nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek za wysługę jest wypłacany co miesiąc, ale dopiero od czwartego roku pracy jak już wcześniej wspomniałam  (Karta Nauczyciela  Art 33).  Mówiąc o dodatku za wysługę lat należy mieć na uwadze, że do okresu uprawniającego do dodatku za wysługę nie wlicza się lat przepracowanych w innych zakładach pracy. Szczegółowo przyznawanie dodatku za wysługę określa Rozporządzanie  z dnia 31 stycznia 2005 w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, par 7.

Przyznawanie dodatku za pracę w warunkach trudnych bądź uciążliwych określa Art. 34 oraz wspomniane wyżej Rozporządzenie par. 8 i 9. wysokość dodatku ustala dla szkół samorządowych organ prowadzący. W mojej szkole ustalony on jest % od kwoty zasadniczego wynagrodzenia za faktycznie przepracowane godziny w warunkach trudnych.

Kolejnym dodatkiem przyznawanym nauczycielom jest dodatek motywacyjny. Dodatek motywacyjny jest dodatkiem uznaniowym przyznawanym przez dyrektora szkoły na podstawie par. 6 wspomnianego już wcześniej rozporządzenia MEN.