Zbliż się początek roku szkolnego i większość nauczycieli pracujący z uczniami z upośledzeniami umysłowymi w stopniu umiarkowanym, znacznym  oraz  głębokim zaczęło pisać IPET -y. Natomiast nauczyciele, którzy dopiero co zaczynając pracę na pewno się zastanawiają od czego zacząć.

Pisząc IPET musimy pamiętać o obowiązujących aktach prawnych oraz zaleceniach wydanych do pracy z dzieckiem przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną, które są podstawą do opracowania popranego IPET-u. Nie jest nigdzie określone jak ma wyglądać IPET, ale jest co powinien zawierać. Każdy poprawnie napisany IPET powinien zawierać następujące elementy:

1. Informację dla kogo jest przeznaczony IPET – wystarczy jedno krótkie zdanie.

2. Datę wdrożenia IPET-u.

3. Metryczka ucznia, czyli imię i nazwisko ucznia oraz wiek i klas do której chodzi bądź jest przypisany.

4.  Liczba godzin przeznaczona na realizację programu.

5. IPET powinien być podany opinii Rady Pedagogicznej placówki oświatowej do której uczęszcza i zaopiniowany przez nią do realizacji. Również rodzice powinni zostać zapoznani z IPET-em ( poniżej załączę przykładowe moje IPET-y i będzie pokazane jak  to uwzględnić).

6. Informacje w oparciu o co został opracowany IPET dla danego ucznia i tutaj musimy uwzględnić: Podstawę Programową, właściwe Rozporządzenia MEN (w przypadku typowego nauczanie indywidualnego- Rozporządzenie MEN w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży z dnia 18 września 2008 r.), analizę dokumentów tj orzeczenie wydane przez PPP, arkusza obserwacji z lat ubiegłych – jak są, Diagramów PAC  Gunzburga oraz wniosków do dalszej pracy opracowanych przez nauczyciela pracującego przed nami. W przypadku gdy zaczynamy pracę  z uczniem rozpoczynającym proces edukacyjny wiadomo, że nie będziemy mogli dokonać analizy arkusza obserwacji postępów ucznia oraz uwzględnić wniosków.

7. Rozkład zajęć . Bardzo dobrą formą jest tutaj tabelka, w której uwzględnimy, dzień, godziny trwania zajęć i musi koniecznie zawierać imię i nazwisko prowadzącego zajęcia, bo bywa tak, że udanego ucznia zajęcia prowadzi zajęcia więcej niż jedna osoba.

8. Krótka charakterystyka ucznia objętego zajęciami.

9. Cele ogólne realizowane w trakcie zajęć.

10. Cele szczegółowe realizowane podczas zajęć.

11. Działanie edukacyjne podejmowane w trakcie realizacji programu.

12. Proponowane metody pracy podczas realizacji programu.

13. Forma pracy z dzieckiem.

14. Materiały i środki dydaktyczne.

15.  Ocena postępów ucznia ( umieszczamy w tutaj w punktach wytyczne obejmujące ocenę postępów, czyli te rzeczy na które będziemy zwracać podczas sporządzania oceny ).

16. Ewaluacja

17 . Treści nauczania.

W przypadku, gdy zajęcia prowadzi więcej niż jedna osoba, program opracowuje zespół nauczycieli prowadzący zajęcia.

Każdy program musi być podpisany przez nauczyciela prowadzącego lub przez zespół nauczycieli.