Początki w pracy są trudne dla każdego niezależnie gdzie ją rozpoczynamy. Mam nadzieje, że tym wpisem rozjaśnię początkującym w naszym zawodzie kilka spraw.

diploma-3034271. Zatrudniając się w szkole musicie posiadać potrzebne kwalifikacje do wykonywanego zawodu i nauczanego przedmiotu potwierdzone dyplomem ukończenia studiów magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym lub studiów podyplomowych o danym kierunku. Podejmując pracę w szkole musicie wyciągnąć ze sądu zaświadczenie o niekaralności- kiedyś koszt 50 zł, teraz nie wiem (formularz do pobrania w internecie) oraz zaświadczenie o zdolność do pracy wydawane przez lekarza medycyny pracy. W przypadku zaświadczenia o zdolności do pracy to pracodawca sam was o tym poinformuje i koszt jest zwracany przez pracodawce. Wszystkie te dokumenty musicie dostarczyć do placówki przed 1 września, a najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy.

handshake-2964642. Zatrudnienie odbywa się przez umowę o pracę zawartą w dniu 1 września do 31 sierpnia 2016 r. Z reguły pierwsza umowa jest zawierana na czas określony. Każda umowa zawierana z nauczycielem w dniu 1 września powinna być zawarta na cały rok szkolny, który trwa od 1 września do końca sierpnia. Wyjątkiem są umowy zawierane na zastępstwo, która jest zawierana na czas trwania zastępstwa . Wszystkie szczegóły dotyczące zatrudnienia zawarte są w Karcie Nauczyciela Art 10. Wymiar etatu nauczycielskiego 18/18, pozostałe godziny to godziny ponadwymiarowe.

money-406033. Wynagrodzenie nauczyciela stażysty wynosi 2265 brutto. Podejmując pracę w szkole musicie liczyć się tylko z taką kwotą, jedynie w Warszawie jest inaczej, bo tam wszyscy dostają dodatek stołeczny (nie wiem w jakiej jest wysokości). Jeżeli jesteś wychowawcą dostajesz dodatek za wychowawstwo. Wysokość dodatku uzależniona jest od organu prowadzącego. Dodatek motywacyjny można uzyskać dopiero po przepracowaniu pół roku i jest to dodatek uznaniowy przyznawany przez dyrektora szkoły i w każdej placówce wygląda to inaczej. Dodatek za wysługę przyznawany jest po przepracowaniu trzech lat w szkole. Istnieje jeszcze dodatek za pracę w warunkach trudnych, dostają go nauczyciele pracujący z uczniami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wysokość dodatku za pracę w warunkach trudnych ustala organ prowadzący. Pensja płacona jest z góry (pierwszy roboczy dzień danego miesiąca), zaś godziny ponadwymiarowe z dołu (koniec miesiąca – około 27 każdego miesiąca).

entrepreneur-7230434. Awans zawodowy nauczyciela stażysty rozpoczyna się 1 września i trwa 9 miesięcy, czyli kończ się 31 maja. Na złożenie planu rozwoju zawodowego do dyrektora szkoły masz 20 dni od dnia rozpoczęcia stażu. Po zaakceptowaniu planu rozwoju dyrektor wyznaczy Twojego opiekuna. Szczegółowo opisuje to Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

documents-1584615. Przed rozpoczęciem pracy warto zapoznać się wcześniej ze Statutem Szkoły, który zawiera zasady obowiązujące i sposób funkcjonowania szkoły od strony prawnej. W statucie znajdziecie prawa i obowiązki uczniów i nauczycieli, system oceniania oraz wiele innych rzeczy dotyczących waszej placówki. Warto również zapoznać się z obowiązującymi w szkole regulaminami oraz programem profilaktycznym szkoły itp. . Większość tych dokumentów jest na stronach szkoły podanych do publicznej wiadomości. W szkołach istnieją zespoły przedmiotowe. Każdy ze zespołów posiada przewodniczącego i jego zadaniem jest wprowadzenie nowego nauczyciela w obowiązki oraz przedstawienie i zapoznanie z: procedurami postępowania obowiązującymi w szkole, kryteriami oceniania, wypełnianiem dzienników itp.

Życzę każdemu młodemu nauczycielowi powodzenia i sukcesów zawodowych.