Pani Minister MEN w dniu 28 sierpnia podpisała 3 nowe rozporządzenia:

1. Rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji środków towarzyszących, które służą zapewnieniu skutecznego wykonania programu „owoce i warzywa w szkole” – co ważne wprowadzone rozporządzenie nakłada obowiązek realizowania co najmniej dwóch działań w semestrze wykraczających poza treści zawarte w podstawie programowej. W ustalonym katalogu przez Panią Minister zawarte są następujące działania:

•    organizowanie konkursów i festynów tematycznych z zakresu zdrowego odżywiania,
•    organizowanie wycieczek do gospodarstw rolnych, gospodarstw ogrodniczych lub zakładów przetwórstwa owoców i warzyw,
•    organizowanie warsztatów kulinarnych z uwzględnieniem przekazywania wiedzy o zdrowym odżywianiu,
•    zakładanie i prowadzenie ogródków szkolnych,
•    wspólne spożywanie drugiego śniadania, połączone z degustacją owoców i warzyw i ich przetworów oraz upowszechnianiem wśród uczniów wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania,
•    stosowanie innych sposobów upowszechniania informacji o korzyściach płynących ze spożywania owoców i warzyw i ich przetworów, a także o pochodzeniu i uprawie owoców i warzyw, poprzez organizowanie wystaw, przygotowywanie prezentacji lub wydawanie gazetek”

źródło: www.men.gov.pl

Podpisane rozporządzenie obowiązuje od 1 września 2014 r.  Rozporządzenie nie jest jeszcze opublikowane

2. Kolejne rozporządzenie podpisane przez Panią Minister dotyczy   indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. Podpisane rozporządzenie ma cele doprecyzowanie obecnych już przepisów prawa oświatowego. Znając poprzednie Rozporządzenie uważam, że wprowadzone uszczegółowienia są dobre i wyjaśnia wiele niejasności dotychczasowych.   Projekt podpisanego rozporządzenia został już wcześniej zamieszczony na stronie. 

Rozporządzenie będzie obowiązywać 7 dni od podpisania, czyli od 4 września 2014 r.

3. Ostatnie podpisane rozporządzenie prze Panią Minister 28 sierpnia dotyczy warunków i sposobu organizowania przez publiczne szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.