Zajęcia z dziećmi i młodzieżą  z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim noszą nazwę zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze, które są organizowane ściśle według Rozporządzenia MEN  w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze tworzy  Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny według §8 oraz Orzeczenia wydanego przez PPP. Oprócz opracowania IPET-u dla każdego z uczniów zakłada się Zeszyt Obserwacji ( ja osobiście miałam arkusz przeze mnie opracowany), który musi być również  prowadzony według wytycznych zawartych w Rozporządzeniu – §12 pkt 3. Prowadząc zajęcia należy pamiętać, że  1 godzina zajęć z uczniem z upośledzeniem w stopniu głębokim trwa 60 minut zarówno w zespole jaki podczas zajęć prowadzonych indywidualne. Wymiar godzin zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla uczestników w zespole  to 20 godzin tygodniowo  realizowanych nie więcej niż 6 godzin dziennie, natomiast w przypadku zajęć prowadzonych indywidualnie to 10 godzin tygodniowo realizowanych nie więcej niż 4 godziny dziennie. Z własnego doświadczenia uważam, że w przypadku zajęć prowadzonych indywidualnie to 2 godziny dziennie to optymalny czas zajęć.

Reasumując zaczynając zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim każdy nauczyciel musi posiadać następujące dokumenty:

1 Orzeczenie PPP   o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, a w przypadku dzieci i młodzieży  gdzie zajęcia prowadzone są indywidualne jest jeszcze potrzebne orzeczenie PPP o potrzebie indywidualnych zajęć rewalidacyjno- wychowawczych.

2. Dziennik zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla każdego zespołu lub  dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla każdego uczestnika zajęć.

3. Zeszyt obserwacji postępów uczestników zajęć rewalidacyjno- wychowawczych (prowadzony jest dla każdego uczestnika zajęć z osobna) z godnie wytycznym zawartymi w Rozporządzeniu MEN.

Organizacją zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim zajmuje się dyrektor placówki oświatowej  położonej najbliżej miejsca zamieszkania dziecka.

 

Rzozporządzenie MEN w sprawie sposobu i warunków organizowania zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim