24 lipca 2015 r. Pani Minister Edukacji Narodowej podpisała Rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, które zaczyna obowiązywać od dnia 1 września 2015 r z wyłączeniem §7 ust. 2- 6, które zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2016 r.

W nowym rozporządzeniu zostały doprecyzowane terminy opracowania IPET i przedstawienia i zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną oraz rodziców, gdzie jeden egzemplarz pozostaje u rodziców. Wprowadzono również zatrudnienie dodatkowego nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki do oddziałów przedszkolnych, klas I- III oraz pomocy nauczyciela w których zapisani są uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Ta zmiana jest chyba jedna z bardziej istotnych, bo dotychczas organ prowadzący nie widział potrzeby zatrudniania nauczycieli dodatkowych.

Poniżej załączam projekt rozporządzenia

ksztalcenie-specjalne.rozporzadzenie

źródło: men.gov.pl