29 grudnia 2014 r. Pani  Minister podpisała zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, w którym to w szkoły otrzymują możliwość wprowadzenia języka migowego. Istotna zmiana dotyczy również edukacji wczesnoszkolnej, gdzie w minimalną ilość godzin realizowanych w edukacji wczesnoszkolnej zostają włączone edukacja plastyczna, edukacja muzyczna, zajęcia komputerowe, wychowanie fizyczne i język nowożytny.  Według nowego rozporządzenia to nauczyciel prowadzący zajęcia będzie dokonywać podziału realizowanych godzin. W przypadku, gdy wyżej wymienione zajęcia zostaną przydzielone innemu nauczycielowi posiadającemu niezbędne kwalifikacje do prowadzenia danych zajęć to minimalna ilość godzin musi wynosić:

a) język nowożytny  – 190 godzin

b) edukacja plastyczna, edukacja muzyczna, zajęcia komputerowe – po 95 godzin

c) wychowanie fizyczne- 290 godzin

Nowe rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r. z wyjątkiem  par.1 pkt. 2, 5 ,6 lit. b oraz pkt. 7 lit. a, które wchodzą po upływie 14 dni od dnia opublikowania rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.