Nauczanie gramatyki w edukacji wczesnoszkolnej jest bardzo ważna podczas kształtowania umiejętności poprawnego posługiwania się językiem poprawnym w piśmie i mowie. Podstawowym celem nauczania gramatyki jest kształtowanie u najmłodszych uczniów wyrażania myśli w poprawnej formie językowej oraz uświadamianie ich o niezbędnej roli gramatyki jako narzędzia w procesie porozumiewania się ludzi między sobą. Ucząc gramatyki w klasach początkowych powinniśmy uwagę uczniów skoncentrować na podstawowych zjawiskach językowych, które wzbudzają zainteresowanie uczniów. Natomiast samo zdobywanie wiadomości z teorii językowej powinno obywać  się poprzez samodzielną pracę. Naszym zadaniem, jako nauczycieli jest stworzenie warunków umożliwiających gromadzenie uczniom potrzebnych materiałów dzięki którym będzie mógł samodzielnie porównywać, wyciągać wnioski, a w końcowym etapie samodzielnie formułować definicje.  Na każdych z poziomów pierwszego etapu edukacyjnego  uczeń poznaje inny zakres nauczania  części mowy, obrazuje to zaprezentowana tabelka poniżej:

Dla ułatwienia nauki dotyczących części mowy przygotowałam dla Waszych uczniów plansze zbierające w pigułce najważniejsze informacje na temat rzeczownika, czasownika, przymiotnika i liczebnika niezbędnych do zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu wybranego zagadnienia w nauczaniu gramatyki w I etapie edukacyjnym.