Pracując z uczniem z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym obowiązuje nas podstawa programowa dla uczniów i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjum.

Mając podstawę programową i zalecenia zawarte w orzeczeniu wydanym przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną możemy opracować dla każdego z uczniów IPET (Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny). Każdy IPET powinien być zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i zaakceptowany przez rodziców/ opiekunów prawnych dziecka do realizacji.

podstawa programowa dla uczniów z upo um. umiarkow